Du är här

Duvans mål

Här kan du läsa en nedkortad version av våra mål med Duvans verksamhet.

Värdegrund

Vi vill att Duvan är ett fritids där alla elever känner lugn, harmoni och  trygghet. Var och en ska ha friheten att vara sig själv och möjligheten att lära känna sig själv genom samspelet med andra. I det ges också möjlighet att förstå och respektera andra människor och att alla har samma värde oavsett åsikter eller livsstil. På Duvan får eleverna även uppleva att just olikheterna tillför gemenskapen något värdefullt.

Verksamhetens utformning

Vi vill att Duvan är ett fritids där verksamheten är genomtänkt och pedagogisk.

Vår främsta uppgift är att erbjuda eleverna en innehållsrik och utvecklande fritid. Dagarna ska vara varierande och stimulerande, men samtidigt ha trygga ramar av återkommande rutiner. Här ska finnas utrymme för lek och skapande arbete, gruppfrämjande aktiviteter och självständigt utforskande. Vår önskan är också att när tidsramar finns göra utflykter och studiebesök i vår närmiljö. Framför allt vill vi alltid ha elevernas bästa för ögonen och vara demokratiska genom att lyssna på elevernas önskemål och involvera dem i utvärdering och planering.

Samverkan

Vi vill att Duvan är ett fritids där varje individ har möjlighet att utveckla både sin personlighet och sina kunskaper. Den möjligheten ger vi i samarbete med vårdnadshavarna, genom regelbunden kontakt. Vi vill vara noggranna med att hemmet löpande har god inblick i vår verksamhet samt i hur deras barn trivs och utvecklas här hos oss. Vi samverkar även med parallell såväl som tidigare skolform (skola, förskola och eventuellt tidigare fritids) för att göra elevernas tillvaro och eventuella övergångar så tryggt som möjligt.

Kristet perspektiv

Vi vill att Duvan är ett fritids där det kristna perspektivet genomsyrar verksamheten.

Det kristna arvet, i form av svenska traditioner, kristen etik och Svenska kyrkans uttryck och former, har en naturlig plats i det dagliga arbetet. Detta sker dock med stor öppenhet för andra uttryck, traditioner och livsåskådningar. De konfessionella inslagen är frivilliga.

Personalens yrkesroll och ansvar

Vi vill att Duvan är ett fritids med öppenhet för förändring. Fortbildning och personlig utveckling är viktiga delar i pedagogernas yrkesroll. Även att hålla sig uppdaterad på gällande styrdokument, då all vår verksamhet ska byggas utifrån dessa. Verksamheten utvärderas och omprövas löpande på varierande sätt, för att hålla en hög kvalitet. Förändringar i gruppen pågår alltid, vilket ger nya behov som vi vill möta genom att ständigt bearbeta och anpassa verksamheten.